Online tools

 

My Louise

 

My broker

DISCLAIMER

 

Hoewel het onze bedoeling is om bijgewerkte en juiste informatie te verspreiden, kunnen we geen perfect resultaat garanderen. Eventuele onjuistheden die ons worden gesignaleerd, zullen we zo spoedig mogelijk verbeteren, en mogen niet beschouwd worden als rechtsgeldige documenten en kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Noch Kantoor Troonbeeckx & Verwimp BV, noch de houder van deze website kunnen aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site zouden voorkomen. Kantoor Troonbeeckx & Verwimp BV wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. Kantoor Troonbeeckx & Verwimp BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen. Noch Kantoor Troonbeeckx & Verwimp BV, noch de houder van deze website kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze website en elke aansprakelijkheid voor enige schade die het gevolg is van, of samenhangt met de toegang tot of het gebruik van deze. De foutloze en/of ononderbroken werking van de site kan niet worden gegarandeerd.

 


BELANGRIJK:

 

De informatie op deze website kan geenszins worden beschouwd als een aanbod tot aan- of verkoop van. Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- en/of typfouten, vormen nooit een aanleiding om een contract en/of overeenkomst te mogen claimen. Het gebruik van de documenten die u kunt downloaden op deze website zijn eveneens van informatieve aard.

 


LINKS NAAR ANDERE WEBSITES:

 

Sommige documenten op deze website bevatten verwijzingen naar of suggesties voor informatie van andere organisaties. Kantoor Troonbeeckx & Verwimp BV kan niet garanderen dat betreffende externe informatie relevant, bijgewerkt en/of juist is. De op deze site vermelde partners, organisaties en Internet-adressen worden op een objectieve manier gekozen met de enige bedoeling onze site-bezoekers de meest relevante en volledige informatie te geven. Wij kunnen evenwel niet waarborgen dat de verstrekte informatie volledig, nauwkeurig en/of bijgewerkt is. De vermelding van deze partners en/of verwijzing naar producten betekent hoegenaamd niet dat deze worden aanbevolen boven andere gelijkaardige bedrijven of producten die niet op onze site worden genoemd. Aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites wordt niet aanvaard.

 


ADVIEZEN VIA DE WEBSITE:

 

Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere beslissingen van persoonlijke en/of zakelijke aard, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat Kantoor Troonbeeckx & Verwimp BV hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies. Het aanvragen van informatie of van een offerte door middel van de op deze website voorkomende contactformulieren geven geenszins aanleiding tot verbintenis van één der partijen.

 


INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN:

 

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Kantoor Troonbeeckx & Verwimp BV of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Kantoor Troonbeeckx & Verwimp BV de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

 


NIET-TOEGESTAAN GEBRUIK VAN DE WEBSITE:


U VERBINDT ZICH ER O.M. TOE:

  1. De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken.
  2. Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt.
  3. De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter.
  4. De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.

 

PRIVACY CLAUSULE


Kantoor Troonbeeckx & Verwimp BV
Herenthoutseweg 13
2222 Wiekevorst
RPR Wiekevorst, Antwerpen
Verzekeringsmakelaar, ingeschreven in het FSMA register met Nr. 0731.758.003

 


PRIVACY VERKLARING

 

Kantoor Troonbeeckx & Verwimp BV (verder "kantoor") neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In dit beleidsdocument lichten wij toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Ze vormt het algemene beleid van het kantoor op het vlak van gegevensverwerking conform de toepasselijke wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).
Als verzekeringsmakelaar vervult het kantoor mogelijk een dubbele rol op het vlak van gegevensverwerking. In dat geval zijn we zowel verwerkingsverantwoordelijke als verwerker. De rol van verwerkingsverantwoordelijke nemen wij op als we gegevens verwerken in eigen naam en voor eigen rekening. Daarnaast vervullen wij, ten behoeve van de maatschappijen, ook de rol van verwerker. Dat betekent dat wij ook persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor de verzekeringsmaatschappijen met wie wij samenwerken en van wie wij producten aan u voorstellen en aanbieden. In deze verklaring gaan we enkel dieper in op de verwerking van uw gegevens als verwerkingsverantwoordelijke.

 


VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

 

De verantwoordelijke voor de verwerking is:

Kantoor Troonbeeckx & Verwimp BV
Herenthoutseweg 13
2222 Wiekevorst
Ondernemings nr. 0731.758.003

Voor alle vragen omtrent ons privacy beleid kunt u met ons contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Voor vragen die verder gaan dan een eenvoudige vraag om inlichtingen, kunnen wij u vragen zich te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

 


WANNEER VERZAMELT EN VERWERKT ONS KANTOOR GEGEVENS?

 

Het kantoor verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u met ons contact opneemt met het oog op advies over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden of het voorstellen van verzekeringsovereenkomsten, het verrichten van voorbereidend werk met het oog op het sluiten van verzekeringsovereenkomsten en het sluiten zelf van verzekeringsovereenkomsten. Daarnaast kunt u ook op ons een beroep doen of ons ook contacteren voor bijstand bij het beheer en de uitvoering van de door u gesloten verzekeringsovereenkomsten. Ook wanneer u op enige andere wijze met ons contact opneemt zullen wij uw gegevens (moeten) verwerken. Tot slot is het ook mogelijk dat wij gegevens over u verkrijgen via derden en deze gegevens gebruiken om u te benaderen om via onze bemiddeling een overeenkomst te sluiten.

 


WELKE GEGEVENS VERZAMELT EN VERWERKT ONS KANTOOR?

 

Het kantoor verzamelt en verwerkt gegevens die u ons naar aanleiding van contact met het kantoor meedeelt zoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer. Het betreft ook alle gegevens die noodzakelijk zijn om ons toe te laten uw verzekeringsbehoeften in te schatten. Dit gaat onder andere over gegevens betreffende uw woning (in het kader van een brandverzekering), uw financiële gegevens (bij beleggingsverzekeringen) en medische gegevens (bij gezondheidsverzekeringen). Uw gegevens worden enkel verwerkt in het kader van de verzekering waarvoor u op ons een beroep doet, tenzij u dit anders wenst en dit ook zo aangeeft.
Wij verzamelen deze gegevens wanneer u onze documenten en formulieren manueel invult en ook wanneer u dat elektronisch doet. Bij het eventuele bezoek aan onze website worden er cookies gebruikt. Voor meer informatie hieromtrent, kunt u het kantoor contacteren of kunt u ook terecht op onze website.


VOOR WELKE DOELEINDEN VERZAMELT EN VERWERKT ONS KANTOOR GEGEVENS?

 

De doeleinden waarvoor wij gegevens verwerken zijn van diverse aard en worden hieronder uiteengezet.
Voor onze klanten verwerken wij deze gegevens voor klantenbeheer, met name de aanvaarding, het beheer en het sluiten van verzekeringscontracten en de promotie van andere producten en diensten van ons kantoor zelf. Deze verwerkingen zijn in hoofdzaak gebaseerd op de contractuele relatie met onze klanten, maar ook, voor zover het gaat om prospectie, op uw uitdrukkelijke toestemming.
Naar leveranciers toe verwerken wij deze gegevens in het kader van ons leveranciersbeheer en op basis van de contractuele relatie die wij met onze leveranciers hebben of opbouwen.
Voor zover het gaat om prospecten, dit zijn natuurlijke personen die (nog) geen klant van ons zijn, verwerken wij de gegevens voor doeleinden van direct marketing, op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Aan prospecten die per e-mail worden benaderd, vragen wij de uitdrukkelijke toestemming om hen ook in de toekomst te kunnen benaderen. Prospecten die per brief worden benaderd verzoeken wij een opt-out clausule aan te kruisen indien zij niet verder door ons benaderd willen worden.
Naar onze medewerkers toe verwerken wij de gegevens voor doeleinden zoals personeelsbeheer en loonadministratie.
Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruikers ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

 


WAT ZIJN DE GRONDSLAGEN VOOR DE VERWERKING VAN GEGEVENS DOOR ONS KANTOOR?

 

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw aanvraag of verzoek in verband met een verzekeringsbehoefte en de daaruit voortvloeiende overeenkomst(en), alsook als gevolg van de vraag om u bij te staan in het beheer en de opvolging van de verzekeringsovereenkomsten die u heeft gesloten.
Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.
Voor zover het gaat om gezondheidsgegevens of zogenaamde gevoelige gegevens kunnen wij uw persoonsgegevens enkel verwerken mits uw uitdrukkelijke toestemming. Die wordt u gevraagd op het ogenblik dat u bij ons klant wordt. Is dat niet gebeurd, willen wij u vragen ons dit te melden, zodat het nodige hiertoe kan gebeuren.

 


WORDEN DE GEGEVENS MEEGEDEELD AAN DERDEN?

 

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt. Dat neemt niet weg dat ze moeten worden meegedeeld aan de verzekeringsmaatschappij met wie u uiteindelijk de overeenkomst sluit.
Het is mogelijk dat wij voor bepaalde punctuele diensten een beroep doen op derden. In dergelijke gevallen kunnen uw gegevens aan deze derden worden bezorgd maar enkel voor de betreffende dienst en steeds onder controle van ons kantoor.
In bepaalde gevallen bestaat er een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens over te maken. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.
Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of aan internationale organisaties.

 


UW RECHTEN

 

De regelgeving kent u diverse rechten toe die er moeten voor zorgen dat u voldoende wordt beschermd.
U kan zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door ons kantoor voor direct marketingdoeleinden. Wenst u niet op de hoogte te worden gehouden van de aanbiedingen van ons kantoor, kan u dit melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of door het aankruisen van een vakje in de informatie die u bij specifieke gelegenheden wordt verstrekt.
U kan steeds de gegevens die wij over u verwerken, inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. Daartoe volstaat het dit aan te vragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.
Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Daar kan u ook terecht voor alle algemene vragen in verband met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

 


WIJZIGINGEN

 

Ons kantoor behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.


05.02.2020, versie 1

 

COOKIEBELEID

 

Verwerkingsverantwoordelijke

KANTOOR TROONBEECKX & VERWIMP BV
HERENTHOUTSEWEG 13 - 2222 WIEKEVORST - 014 260359
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ondernemingsnummer 0731758003 - RPR ANTWERPEN afd. Mechelen

 


WAT IS EEN COOKIE?

“Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer kan worden opgeslagen wanneer u websites bezoekt. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals uw taalkeuze voor een website. Wanneer u de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie teruggestuurd naar de betreffende website. Zo herkent de website uw browser en kan hij bijvoorbeeld uw taalkeuze onthouden.
Cookies hebben meestal ook een vervaldatum. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit (zogenaamde sessiecookies), terwijl andere langer op uw computer blijven, soms zelfs totdat u ze handmatig verwijdert (zogenaamde permanente cookies). “(bron: website van de GBA).

 

 

Waarom gebruiken we cookies?

We gebruiken drie soorten cookies:

  • Essentiële cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de website;
  • Cookies voor analytische doeleinden die de bezoeken aan de website analyseren;
  • Marketing cookies

 

 


AANVAARDEN OF WEIGEREN VAN COOKIES

Door te klikken op “meer informatie” in het pop-up venster dat verschijnt wanneer u de website bezoekt, krijgt u toegang tot informatie over cookies en kan u beslissen of u deze al dan niet wenst te aanvaarden.

 

BEWAARTERMIJN

Indien de cookies worden bewaard, is de bewaartermijn 13 maanden.

 

BIJKOMENDE INFORMATIE

Indien u wenst te weten hoe u uw browser kan instellen of indien u bijkomende informatie over cookies wenst te verkrijgen, raden wij u aan om naar www.allaboutcookies.org te gaan.

 

RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING VAN GEGEVENS VIA COOKIES

De verwerking van gegevens door cookies, met uitzondering van essentiële cookies, is gebaseerd op de toestemming van de betrokkene die de cookies tijdens zijn bezoek aan de website zal aanvaarden of weigeren. De betrokkene kan de toestemming op elk moment intrekken.

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING EN PROFILERING

Er worden geen geautomatiseerde beslissingen genomen of profielen opgesteld met behulp van cookies.

 

BEVEILIGING

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen die voldoen aan de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Helaas kan de veiligheid van een gegevensoverdracht via het internet niet 100% gegarandeerd worden. Als u reden heeft om aan te nemen dat uw interactie met ons niet meer veilig is (bijvoorbeeld als u het gevoel heeft dat de veiligheid van persoonsgegevens die u met ons deelt mogelijk in gevaar is gebracht), dan verzoeken wij u ons hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.

 

RECHTEN VAN DE BETROKKENE

U hebt o.m. het recht om inzage te verkrijgen van de persoonsgegevens, deze te corrigeren, om de verwijdering of beperking ervan te verzoeken of de toestemming in te trekken in het kader van de AVG.

 

WIJZIGINGEN

In functie van de evolutie van de regelgeving en de veranderingen binnen ons kantoor, behouden wij ons het recht voor om op elk ogenblik wijzigingen aan te brengen. Wij houden u hiervan op de hoogte.

 

MET WIE KAN U CONTACT OPNEMEN OVER UW PERSOONSGEGEVENS?

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met de DPO/contactpersoon, via de eerder vermelde contactgegevens.
Indien u meent geen antwoord te hebben ontvangen op uw verzoek, kan u desgevallend een klacht indienen bij de GBA.

 

 

Remuneratiebeleid


Kantoor Troonbeeckx & Verwimp BV
Herenthoutseweg 13 - 2222 Wiekevorst
014 26 03 59
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Ondernemingsnummer 0731758003
RPR Antwerpen afd. Mechelen
Verzekeringsmakelaar, ingeschreven in het FSMA register met Nr. 0731.758.003

 

Ons kantoor zet zich loyaal, billijk en professioneel in voor de belangen van haar klanten.
Het remuneratiebeleid van het personeel van ons kantoor of elke andere verbonden persoon (bv. een subagent) leeft deze verplichting na. Er wordt geen enkele regeling getroffen op het gebied van beloning, op het gebied van verkoopdoelen of anderszins, die hemzelf of zijn werknemers ertoe kan aanzetten een klant een bepaald verzekeringsproduct aan te bevelen, terwijl de verzekeringsdistributeur een ander verzekeringsproduct zou kunnen aanbieden dat beter aan de behoeften van de desbetreffende klant zou voldoen. In dit kader heeft ons kantoor het hierna volgend remuneratiebeleid geïmplementeerd:

 


VERGOEDING

 Ons kantoor vergoedt enkel via een vaste verloning, welke niet gebonden is aan de realisatie van commerciële doelstellingen.

 


INCENTIVES (niet- geldelijke voordelen)

 Ons kantoor maakt geen gebruik van incentives.

 


COMMERCIELE DOELSTELLINGEN

 Ons kantoor stelt geen commerciële doelstellingen vast.